Ewa Piechowska - prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM KSZTAŁCENIA "TORUS" - EWA PIECHOWSKA zaprasza do złożenia oferty na realizację Dostawy sprzętu i materiałów na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i materiałów dla technika farmaceutycznego Uwaga-doprecyzowane ilości z dnia 13.02.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik farmaceutyczny z dnia 06.03.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla technika farmaceutycznego z dnia 20.03.2017

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i materiałów dla kierunku technik masażysta UWAGA - doprecyzowanie ilościowe z dnia 14.02.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik masażysta z dnia 06.03.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik masażysta z dnia 20.03.2017

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i materiałów stomatologicznych - Uwaga - doprecyzowanie ilości z dnia 13.02.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów stomatologicznych z dnia 07.03.3017

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i materiałów dla kierunku opiekun medyczny - Uwaga - doprecyzowanie ilości z dnia 13.02.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku opiekun medyczny z dnia 07.03.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku opiekun medyczny z dnia 20.03.2017

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu dla kierunku technik administracji Uwaga - doprecyzowanie ilości z dnia 14.02.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik administracji z dnia 07.03.2017

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu dla kierunku technik usług kosmetycznych - Uwaga - doprecyzpwanie ilości z dnia 14.02.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik usług kosmetycznych z dnia 07.03.2017

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i materiałów dla kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy Uwaga-doprecyzowane ilości z dnia 24.02.2017

 

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 07.03.2017

 

 

Opracowanie scenariusza szkolenia e-learningowego z dnia 09.03.2017

 

Opracowanie szkolenia e-learningowego (skład techniczny) z dnia 09.03.2017

 

Wykonywanie usług lektora języka angielskiego i przeprowadzenia szkoleń z dnia 21.03.2017

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter