Regulamin konkursu ---- Matura z polaka - nagroda nie byle jaka

1. Organizatorem i fundatorem nagród jest Centrum Kształcenia „Torus”- Ewa Piechowska z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 42, Kielce 25-507
2. Konkurs jest konkursem międzyszkolnym i przeznaczony jest dla osób, które przystąpią do Egzaminu Maturalnego w maju 2014 roku.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
=) przystąpienie do Matury 2014
=) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie w sekretariacie
Szkoły; w terminie do 31 marca 2014 roku
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o wyniki egzaminu z języka polskiego pisemnego na poziomie podstawowym.
5. Uczestnik może zdawać maturę na poziomie rozszerzonym jednakże pod uwagę zostanie wzięty wynik z poziomu podstawowego.
6. Nagrody:
=) Za zdobycie pierwszego miejsca- laptop,
=) Za zdobycie drugiego miejsca- tablet,
=) Za zdobycie trzeciego miejsca- aparat kompaktowy.
=) Podatek od nagród pokryje organizator konkursu.
7. Zwycięzcą konkursu może zostać tylko jedna osoba, tak samo w przypadku drugiego i trzeciego miejsca.
8. Każdy laureat otrzymuje tylko jedną nagrodę.
9. Uczestnicy konkursu będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów maturalnych zewnętrznych (pisemnych) wyrażonych w %.
10. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną osobę tego samego wyniku pod uwagę będą brane wyniki z języka obcego, a w dalszej kolejności z innego przedmiotu humanistycznego.
11. Rozwiązanie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o konkursie i jego laureatach w swoich materiałach reklamowych i na stronie www.szkola-torus.pl
13. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do zgody na udostępnienie swoich wyników z Egzaminu Maturalnego przez Dyrekcję szkoły, w której odbywa się egzamin.
14. Wszyscy laureaci zobowiązani są w dniach 6-8 sierpnia 2014 roku do potwierdzenia wcześniej przekazanych wyników matur poprzez okazanie oryginału świadectwa dojrzałości lub jego odpisu.
15. Przekazanie nagród odbędzie się w Sekretariacie Centrum Kształcenia „Torus” przy ul. Sienkiewicza 42 w Kielcach po ustaleniu terminu z laureatami.
16. Konkurs może nie odbyć się tylko w przypadku zbyt małej ilości szkół zainteresowanych konkursem.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Centrum Kształcenia „Torus”- organizator konkursu.

 

 

Aktualności
Data dodania: 2016-03-23
Data dodania: 2015-12-17
Data dodania: 2015-10-12
Data dodania: 2015-06-01
Data dodania: 2015-04-22
Data dodania: 2015-04-01
Data dodania: 2015-03-29
Data dodania: 2015-03-22
Data dodania: 2015-03-21
Data dodania: 2015-03-08
Data dodania: 2015-01-19
Data dodania: 2015-01-18
Data dodania: 2014-12-08
Data dodania: 2014-11-18
Data dodania: 2013-12-09
Data dodania: 2013-11-20
Data dodania: 2013-11-25
Data dodania: 2013-10-27
Data dodania: 2013-10-14
Data dodania: 2013-06-18
Data dodania: 2013-02-26
Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter