Oferta

 • asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) - głównym zadaniem jest towarzyszenie oraz usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku tej osoby. Celem działań asystenta osoby niepełnosprawnej jest podniesienie jakości życia podopiecznych w różnych jego dziedzinach. Działania swoje koncentruje na wykonywaniu czynności w obszarze życia codziennego podopiecznego, wspieraniu kształtowania samodzielności, zapewnieniu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i społecznej.

 • florysta (1 rok) - jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zadań florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego, prowadzenie firmy florystycznej.
 • opiekun osoby starszej (2 lata) - to kierunek gdzie planuje się kompleksową pomoc i opiekę, z uwzględnieniem potrzeb osoby starszej, rozwiązań prawnych oraz dostępnych świadczeń i usług. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych osoby starszej w celu podniesienia jakości jej życia.

 • opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata) - to złożony kierunek, na który składa się pełna opieka nad osobami starszymi, zniedołężniałymi i chorymi. Wykładowcy z Centrum Kształcenia TORUS przekażą Wam swoją wiedzę z zakresu stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej, pomocy w wykonywaniu codziennych czynności podopiecznych, obejmujących również higienę osobistą oraz efektywne zagospodarowanie czasu wolnego.

 • opiekunka środowiskowa (1 rok) - to bardzo trudny, ale i odpowiedzialny zawód, a na osobie go wykonującej spoczywają losy innych ludzi. Nic więc dziwnego, że program nauczania dla tego profilu składa się z wielu punktów, a kluczowe z nich, to elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej, zagadnienia z dziedziny psychologii społecznej, rozwojowej i ogólnej, podstawy z psychopatologii czy języka migowego. Kierunek ten kompleksowo i profesjonalnie przygotuje Was do pracy m.in. w opiece społecznej lub fundacji.

 • technik administracji (2 lata) - kierunek, którego celem jest pełne przygotowanie do pracy w administracji państwowej, obejmuje m.in. prawo cywilne, rodzinne i gospodarcze; prawo administracyjne i prawo finansów publicznych, rachunkowość i socjologię społeczną.

 • technik archiwista (2 lata) - wiąże się z działaniami  mającymi na celu przechowywanie dokumentów dla ich późniejszego udostępniania. Archiwista zajmuje się katalogowaniem, tworzeniem baz danych, przechowywanie akt w odpowiednio zabezpieczony sposób. Archiwistę zatrudniają m.in. urzędy państwowe, instytucje, zakłady pracy.

 • technik BHP (1,5 roku) - to jeden z najbardziej popularnych kierunków, a osoby z takim wykształceniem są bardzo pożądane na rynku pracy; na wykładach poznacie m.in. podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn oraz rysunku technicznego, a także wszystkich zagadnień skupionych wokół szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy.

 • technik eksploatacji portów i terminali (2 lata) -  potrafi organizować prace w terminalach przeładunkowych, tj. prace związane z przeładunkiem ze środków transportu.  Po ukończeniu kierunku osoba odpowiedziana będzie za obsługę środków transportu w portach i terminalach oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, organizację prac związanych z przeładunkiem i składowaniem, a także prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego oraz organizację przewozów wewnątrz portów i terminali. Ukończenie tego kierunku pozwoli Ci pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, a także agencjach obsługi portów i terminali.

 • technik geodeta (2 lata) -  współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych.  Do zadań technika geodety należy przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie, dokonywanie pomiarów, wytyczanie linii i wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków.

 • technik geolog (2 lata) - posiada wiedzę dotyczącą wykonywania odwiertów badawczych i eksploatacyjnych oraz pobierania próbek i rysowania profili. Wybierając ten kierunek w naszym Centrum Kształcenia Torus będziesz mógł przygotowywać dane do określania wielkości konstrukcji w danych warunkach, nadzorować dokonywanie odwiertów i pobieranie prób do analizy, wyrysowywać profile otworu w opraciu o dane z wielu takich otworów, a także przygotowywać dane dla inżynierów geologów. Kierunek jest zarówno dla ludzi lubiących prace w terenie, jak i w biurach czy laboratoriach.

 • technik informatyk (2 lata) - to wciąż pożądany specjalista, a my zapewniamy w tej dziedzinie kompleksową wiedzę, niezbędną do dobrego startu. Nasze Centrum zaznajomi Was z systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi. Ponadto na zajęciach opanujecie oprogramowania biurowe, a także sami nauczycie się programować, natomiast dzięki zajęciom specjalizacyjnym, zdobędziecie wiedzę i sprawność praktyczną.

 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 lata) -  absolwent szkoły, który ukończy w naszym Centrum Kształcenia ten kierunek będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych oraz organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.
 • technik rachunkowości (2 lata) - czyli coś dla przyszłych księgowych, pracowników banków czy urzędów skarbowych. Na tym kierunku poznacie m.in. podstawy ekonomii, marketingu, przedsiębiorczości oraz rachunkowości.

 • technik turystyki wiejskiej (2 lata) - dzięki naszemu Centrum zdobędziecie niezbędne umiejętności kierowania oraz samodzielnego planowania zróżnicowanych przedsięwzięć organizacyjnych, tworzenia własnych programów turystycznych i rekreacyjnych, natomiast zajęcia praktyczne pomogą Wam w łatwy sposób nawiązywać kontakty i poznać świat turystyki od środka.

 • technik usług kosmetycznych (2 lata) - to wbrew pozorom bardzo odpowiedzialna funkcja, a uczniowie wybierając ten kierunek będą musieli zapoznać się m.in. z anatomią i fizjologią ludzkiego ciała, zagadnieniami z zakresu dermatologii, fizykoterapii, chemii kosmetycznej, higieny, a nawet psychologii.

 • technik usług pocztowych i finansowych (1 rok) przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  - przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich;
  - prowadzenie promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora;
  - wykonywanie czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji;
  - prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.
  Kończąc kierunek będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi finansowe, pocztowe, logistyczne czy kurierskie.

 • technik weterynarii (2 lata) - potrafi wykonywać następujące zadania :
  - prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
  - wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
  - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
  - wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa;
  - żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  - wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia bada. przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
  - prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
  Możliwości podjęcia pracy będziesz miał m.in.: w zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych czy jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta.

 • Asystentka stomatologiczna (1 rok) - potrafi odpowiednio komunikować się z pacjentem i przygotować go do zabiegów stomatologicznych, przygotować stanowisko pracy lekarza dentysty i współpracować z nim w czasie wykonywania zabiegów, przygotowywać odpowiednie instrumenty i materiały potrzebne w trakcie leczenia, użytkować i konserwować urządzenia w gabinecie stomatologicznym, przestrzegać zasad dezynfekcji i sterylizacji, prowadzić dokumentację medyczną.
 • Higienistka stomatologiczna (2 lata)
 • Opiekun medyczny (1 rok) - do zadań i kompetencji opiekuna medycznego należy: - nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z chorym i jego rodziną, - ocena zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, - udzielanie pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności, - zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Technik dentystyczny (2,5 roku) -  specjalizacja w zawodzie po którym posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych, polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej.
 • Technik farmaceutyczny (2 lata) - potrafi dobierać procesy i metody sporządzania produktu leczniczego roślinnego w zależności od zawartości substancji czynnych, przeprowadzać analizy jakościowe i ilościowe leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi, informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu, rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci w jakich są wytwarzane, oceniać prawidłowości recepty i analizować właściwości fizykochemiczne składników recepty, prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wykorzystaniem komputera.
 • Technik masażysta (2 lata) - słuchacze przygotowywani są do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do kluczowych zadań zawodowych, kształcenie na kierunku technik masażysta realizujemy przede wszystkim poprzez zajęcia praktyczne.
 • Technik ortopeda (2 lata)
 • Technik sterylizacji medycznej (1 rok) -  przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dekontaminacyjnych, obejmujących także czynności wytwórcze produktu sterylnego. Technik sterylizacji jest odpowiedzialny za mycie, dezynfekcję i sterylizację sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Pod pojęciem sterylizacji kryje się szereg wykonywanych po sobie czynności warunkujących otrzymanie przez użytkownika wyrobu medycznego bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym i użytkowym.
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata) - osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa. Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił: prowadzić różne formy i techniki leczenia zajęciem w celu przywracania zdrowia, łagodzenia skutków choroby lub trwałego inwalidztwa.

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych pozwala przede wszystkim przygotować się do egzaminu maturalnego osobom, które ukończyły gimnazjum i myślą o dalszym kształceniu się.

Trzyletnia zaoczna nauka daje możliwość zdobycia i pogłębienia niezbędnej wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących. Czas, który będzie Wam dany, pomoże podjąć właściwe decyzje, co do dalszego rozwoju intelektualnego, a po zdanej maturze - wybrania odpowiedniego kierunku na uczelniach wyższych.

Absolwentów szkół zawodowych przyjmujemy na semestr III, czyli do klasy drugiej.

Centrum Kształcenie TORUS oferuje Wam bogaty wybór kursów z szerokiego spektrum tematycznego. Wśród najpopularniejszych możemy wymienić:

 • wizaż 
 • język angielski
 • modeling
 • fryzjerstwo
 • dekorator wnętrz
 • biomasaż
 • biomasaż leczniczy
 • kadry i płace

To tylko nieliczne kursy, jakie oferuje Centrum Kształcenie TORUS. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

Aktualności
Data dodania: 2016-03-23
Data dodania: 2015-12-17
Data dodania: 2015-12-10
Data dodania: 2015-11-25
Data dodania: 2015-10-12
Data dodania: 2015-06-01
Data dodania: 2015-05-26
Data dodania: 2015-04-27
Data dodania: 2015-04-01
Data dodania: 2015-03-26
Data dodania: 2015-03-20
Data dodania: 2014-10-29
Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter