Aktualności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy kandydatów, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Piechowska - Centrum Kształcenia Torus, adres: ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
 3. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu niż ten wskazany w pkt 2, chyba że kandydat wyrazi zgodę na wykorzystanie danych do przyszłej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Kandydat posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoba, której one dotyczą może ją cofnąć w każdym momencie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie podstawowych wymaganych danych (imię (imiona), nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej/numer telefonu, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Dokumenty rekrutacyjne (CV LIST MOTYWACYJNY) dla kandydatów do pracy w Centrum Kształcenia TORUS powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Torus Ewa Piechowska w celu realizacji procesu rekrutacji.
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Centrum Kształcenia Torus Ewa Piechowska.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowana przez Dyrektora Szkoła, dane kontaktowe: Centrum Kształcenia Torus, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 42, e-mail: administrator@szkola-torus.pl (dalej: Administrator).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych a także, w przypadku wyrażenia zgody, w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w tym także za pośrednictwem marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są przepisy ustawy Prawo oświatowe oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji celu umowy - firmy prowadzące obsługę organizacyjno-finansowo-księgowo-kadrową, kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną działalności Administratora, dostawcy i administratorzy systemów do obsługi procesu dydaktycznego. Dodatkowo odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres trwania Pana/Pani nauki w Szkole, a po jej ustaniu dodatkowo przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz okres wynikający z przepisów regulujących kwestie archiwizacji.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak również nie wpływa na ustawowe obowiązki i uprawnienia Administratora w zakresie przetwarzania danych pracowników.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.
Wiele ciekawych kierunków w ofercie Centrum Kształcenia Torus.

Aktualności
Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter